Om oss

En självklar mötesplats för idrottsföreningar och ungdomar i Jämtland-Härjedalen

Presentation

Idrottens Ledarbank är en projektidé skapad av unga för unga. Den konkreta idén kommer ifrån ungdomsrådet i RF-SISU Jämtland-Härjedalen och en ung ledare från Parasportförbundet J-H för att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera unga ledare. Tanken är att Idrottens ledarbank ska bli en självklar mötesplats för idrottsföreningar och ungdomar i Jämtland-Härjedalen. Projektet drivs av RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Allmänna Arvsfonden.

Bakgrund

RF-SISU Jämtland-Härjedalen har fått indikationer från idrottsföreningar att behovet av unga ledare inom föreningar och klubbar är stort. Idrottsrörelsen i Sverige bygger sin verksamhet till största delen på den ideella kraften och det ideella ledarskapet. Att arbeta ideellt innebär att engagera sig på sin fritid och inte få en lön för sin insats. Det innebär att det är andra drivkrafter som gör att människor vill engagera sig i en idrottsförening, som att lära känna nya människor och vara en del i ett socialt sammanhang, möjlighet att utveckla sig själv och sitt ledarskap genom praktik och utbildning eller bidra till att skapa en bra fritidssysselsättning för sina och andras barn och ungdomar.

Det finns många uppgifter utöver att vara den som står på träningsplanen eller i skidspåret som ska göras för att idrottsföreningen ska fungera. Bland annat behövs personer som arbetar i föreningsstyrelsen, sköter deltagarregistrering och rapportering, fikaförsäljare, publikvärdar och funktionärer bland annat. Även om det ideella engagemanget inom idrotten varit stabilt över tid så är det något idrottsföreningar måste arbeta med att hitta personer som vill engagera sig på ett eller annat sätt i föreningen. I Sverige är det nästan 20% av den vuxna befolkningen (16-74 år) som arbetar ideellt inom idrottsrörelsen.

Undersökningar från Ungdomsbarometern visar att många ungdomar vill engagera sig ideellt i civilsamhällets verksamheter men få blir tillfrågade eller vågar inte anmäla sitt intresse på grund av bland annat bristande självförtroende eller låg självkänsla.

En förhoppning är att Idrottens ledarbank ska göra det enklare för idrottsföreningar att hitta och ta tillvara på ungdomar och deras engagemang och ge dem möjligheten att utvecklas och känna sig uppskattad och behövd i deras verksamhet. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 15-25 år, personer äldre än 25 år med funktionsnedsättning och ungdomar med utomnordisk bakgrund.

Syfte

Idrottens ledarbank ska göra det enklare för både ungdomarna och idrottsföreningarna att nå varandra. Grundtanken är en digital anslagstavla (Idrottens ledarbank), länkad från RF-SISU Jämtland-Härjedalens hemsida, där föreningar och ungdomar kan annonsera sitt behov av ledare eller sin tillgänglighet i att vilja vara ledare och också kunna svara på de annonser som ligger uppe eller kontinuerligt kommer upp.

De som besöker idrottens ledarbank ska på ett enkelt sätt kunna se vilka idrottsföreningar som söker ledare till olika uppdrag. Samtidigt kan idrottsföreningen tydligt beskriva vad de vill ha hjälp med, vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget och hur mycket tid uppdraget beräknas ta.

Målet är att skapa en aktiv och hållbar ledarportal som lever vidare efter projektets slut genom RF-SISU Jämtland-Härjedalen. För att försöka uppnå det ska Idrottens ledarbank utformas efter tankar, idéer och önskemål från de som ska använda den, det vill säga idrottsföreningar och ungdomar från vårt län. Det blir en del i arbetet för återväxten av ideella ledare i idrottsföreningarna.

Har du tankar, synpunkter eller åsikter om hemsidan kan du kontakta oss på:

info@idrottensledarbank.se

Välkommen!